Python-ի ներածություն

Շրջեք թիվը

Տրված է մեկ բնական թիվ՝ ձեր խնդիրն է շրջել այն և տպել դրա 2-ի բազմապատիկը:
Մուտք
Ելք
123
642
12
42
3
6

Constraints

Time limit: 1 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue