Դրականներ

Մուտքում տրված է 4 թիվ։ Ձեր խնդիրն է հաշվել դրականների գումարը: Եթե բոլոր թվերը բացասական են, ելքը պետք է լինի 0:
Մուտք
Ելք
1 3 -1 4
8
10 -3 -1 40
50
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in