Python-ի ներածություն

Տվյալների տպում

Դպրոցը փորձում է աշակերտների համար ժամանակացույց կազմել, և նրանք որոշել են շաբաթվա օրերը բաժանել կենտ և զույգ օրերի։
  • Զույգ: Saturday, Monday, Wednesday, and Friday
  • Կենտ: Sunday, Tuesday, and Thursday
Դպրոցը խնդրում է ձեզ նախ տպել կենտ թվերը՝ բաժանված %% նշանով, իսկ հետո զույգ թվերը նույն տողում՝ բաժանված $_$ նշանով։ Կենտ և զույգ թվերը պետք է առանձնացվեն ... նշանով:
Sunday%%Tuesday%%Thursday...Saturday$_$Monday$_$Wednesday$_$Friday
 

Constraints

Time limit: 1 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in