Caps lock

Շարադրությունը մուտքագրելիս հեղինակը չի նկատել, որ caps lock-ը միացված է: Այսպիսով, ամբողջ տեքստը գրվել է լրիվ հակառակ տառերով։ Բոլոր մեծատառերը իրականում փոքրատառ էին, իսկ փոքրատառերը՝ մեծատառ:
Կարո՞ղ եք օգնել հեղինակին և ուղղել տեքստը։
Ծրագիրը ստանում է մի քանի տող, որոնք շարադրության բովանդակությունն են։ Վերջնական տողը The End! արտահայտությունն է (որի դեպքում մեծատառն ու փոքրատառը նույնպես սխալ են):
Ծրագիրը պետք է տպի այնքան տող, որքան մուտքագրված է, և շտկել բառերի գրությունը:
Մուտք
Ելք
dEAR AUDIENCE, tHIS ESSAY IS ABOUT aNNA. hOPE YOU'LL ENJOY IT! tHE eND!
Dear audience, This essay is about Anna. Hope you'll enjoy it! The End!
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue