Ցուցակի մեթոդներ

Ցուցակները, տողերի նման, ունեն մի շարք օգտակար մեթոդներ: Սակայն եթե տեքստային մեթոդները չեն փոփոխում սկզբնական տեքստը և չեն վերադարձնում նորը, ապա ցուցակի մեթոդները փոփոխություններ են կատարում հենց սկզբնական ցուցակում:
Մեթոդ
Նկարագրություն
Օրինակներ
Արդյունք
Այլ կերպ
count(x)
Հաշվում է x երի քանակը
l.count(0)
3
-
clear()
Ջնջում է ցուցակի պարունակությունը
l.clear()
-
l = [] del l[:] l *= 0
copy()
Պատճենում է և վերադարձնում ցուցակը
new = l.copy()
-
new = l[:] new = list(l) new = copy.copy(l)
index(x)
Գտնում է առաջին x-ը (նշում է ValueError, եթե այն ցուցակում չկա)
l.index(0)
5
-
insert(pos, x)
Տեղադրում է xpos ինդեքսում
l.insert(1, 7)
[1, 7, 1]
l = l[:pos] + [x] + l[pos:]
remove(x)
Ցուցակից հանում է x
l.remove(7)
[1, 1]
-
reverse()
Շրջում է ցուցակը
l.reverse()
-
l = l[::-1]
sort()
Ցուցակը դասավորում է աճման կարգով
l.sort()
-
l = sorted(l)
Անունների մեծ մասը շատ ինտուիտիվ է, ուստի պարտադիր չէ բոլորը հիշել: Կարելի է որոնել անհրաժեշտ մեթոդը Google-ում և գտնել համապատասխան տեղեկությունը: Սրանք միայն մի քանի օրինակներ են՝ ցույց տալու համար, թե ինչ կարելի է անել Python-ի Ցուցակներով:

Առաջադրանք

Տրված են n թվերը։ Ձեզ խնդրում են դրանք դասավորել աճման կարգով և ելքում տպել արդյունքը:
Մուտքի առաջին տողը պարունակում է մեկ թիվ՝ n: Հաջորդ n տողերը պարունակում են ամբողջ թվեր՝ յուրաքանչյուրն առանձին տողի վրա:
Ծրագիրը պետք է աճման կարգով տպի բոլոր թվերը մեկ տողի վրա՝ միմյանցից առանձնացնելով բացատով:
Մուտք
Ելք
5 1 4 3 0 -1
-1 0 1 3 4
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue