Շրջել տողերը

Տրված է ամբողջ թվերի երկչափ ցուցակ։ Ձեզ խնդրում են շրջել այդ ցուցակի յուրաքանչյուր տողը և տպել ինչպես սկզբնական, այնպես էլ վերջնական ցուցակները:
Մուտքի առաջին տողը պարունակում է երկու ամբողջ թիվ՝ h ցուցակի տողերը և w ցուցակի սյուները։ Հաջորդ h տողերում տրված են w ամբողջ թվեր։
Ծրագիրը պետք է տպի 2 երկչափ ցուցակ՝ յուրաքանչյուրը h տողերով, որոնք ունեն w ամբողջ թվեր։ Առաջինը պետք է լինի սկզբնական ցուցակը։ Իսկ երկրորդի դեպքում տողերը պետք է շրջված լինեն։
Մուտք
Ելք
3 4 10 20 30 40 11 21 31 41 12 22 32 42
10 20 30 40 11 21 31 41 12 22 32 42 40 30 20 10 41 31 21 11 42 32 22 12
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in