fb pixel

Python-ի ներածություն

 • Profound Academy

  • Status
   • 1
    Մուտք և Ելք
   • 2
    Փոփոխականներ և ամբողջ թվեր
   • 3
    Պայմաններ
   • 4
    Ներդրված պայմաններ
   • 5
    Փոփոխականներ և տիպեր
   • 6
    Տողեր
   • 7
    Զանգվածներ
   • 8
    For ցիկլեր
   • 9
    While ցիկլեր
   • 10
    continue, break, while...else
   • 11
    Տողերի և զանգվածների հետ աշխատանք
   • 12
    Ներդրված ցիկլեր
   • 13
    List Comprehension
   • 14
    Tuple-ներ և Set-եր
   • 15
    dict
   • 16
    Ֆունկցիաներ
   • 17
    Ֆունկցիաներ 2
   • 18
    Lambda and higher-order functions
   • 19
    Files

 • Շրջել տողերը

  Տրված է ամբողջ թվերի երկչափ զանգված։ Ձեզ խնդրում են շրջել այդ զանգվածի յուրաքանչյուր տողը և տպել ինչպես սկզբնական, այնպես էլ վերջնական զանգվածները:
  Մուտքի առաջին տողը պարունակում է երկու ամբողջ թիվ՝ h զանգվածի տողերը և w զանգվածի սյուները։ Հաջորդ h տողերը պարունակում են w ամբողջ թվեր։
  Ծրագիրը պետք է տպի 2 երկչափ զանգված՝ յուրաքանչյուրը h տողերով, որոնք ունեն w ամբողջ թվեր։ Առաջիը պետք է լինի սկզբնականը։ Երկրորդ զանգվածը պետք է ունենա շրջած տողերը:
  Մուտք
  Ելք
  3 4 10 20 30 40 11 21 31 41 12 22 32 42
  10 20 30 40 11 21 31 41 12 22 32 42 40 30 20 10 41 31 21 11 42 32 22 12
   
  To check your solution you need to sign in
  Sign in to continue