Python-ի ներածություն

Շրջել տողերը

Տրված է ամբողջ թվերի երկչափ զանգված։ Ձեզ խնդրում են շրջել այդ զանգվածի յուրաքանչյուր տողը և տպել ինչպես սկզբնական, այնպես էլ վերջնական զանգվածները:
Մուտքի առաջին տողը պարունակում է երկու ամբողջ թիվ՝ h զանգվածի տողերը և w զանգվածի սյուները։ Հաջորդ h տողերը պարունակում են w ամբողջ թվեր։
Ծրագիրը պետք է տպի 2 երկչափ զանգված՝ յուրաքանչյուրը h տողերով, որոնք ունեն w ամբողջ թվեր։ Առաջիը պետք է լինի սկզբնականը։ Երկրորդ զանգվածը պետք է ունենա շրջած տողերը:
Մուտք
Ելք
3 4 10 20 30 40 11 21 31 41 12 22 32 42
10 20 30 40 11 21 31 41 12 22 32 42 40 30 20 10 41 31 21 11 42 32 22 12
 

Constraints

Time limit: 1 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue