fb pixel

Դրականներ

Մուտքում տրված է 4 թիվ, ձեր խնդիրն է հաշվել դրականների գումարը: Եթե բոլոր թվերը բացասական են, ելքը պետք է լինի 0:
Մուտք
Ելք
1 3 -1 4
8
10 -3 -1 40
50
 
To check your solution you need to sign in
Sign in to continue