Միջակայքից դո՞ւրս

Մենք ցանկանում ենք պարզել՝ արդյոք թիվը գտնվում է տվյալ միջակայքից դուրս, թե ոչ:
Տրված են միջակայքի վերջնակետերը` l և r։ Պարզեք՝ արդյոք x-ը դուրս է տրված տիրույթից՝ [l; r] (ներառյալ)։ Տպեք Outside, եթե x-ը տվյալ տիրույթից դուրս է, և Inside, եթե ներսում է:
Մուտք
Ելք
4 10 5
Inside
4 10 20
Outside
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue