Ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը

Երկու x և y թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարն այն ամենամեծ թիվն է, որի վրա բաժանվում են և՛ x-ը, և՛ y-ը: Մի քանի թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարն այն թիվն է, որի վրա բաժանվում են այդ բոլոր թվերը։
Գրեք gcd(*numbers) ֆունկցիան, որը կվերադարձնի իրեն փոխանցված թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը:
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue