Այբուբեն

Անգլերենի այբուբենը բաղկացած է հետևյալ 26 տառերից. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
Ձեզանից պահանջվում է տպել առաջին n տառերը (1 ≤ n ≤ 26) եռանկյունու մեջ, որտեղ i-րդ շարքում i-րդ տառը կկրկնվի i անգամ:
Մուտք
Ելք
4
a bb ccc dddd
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue