fb pixel

Կենտ կամ զույգ

Տրված է ամբողջ թիվ՝ ձեր խնդիրն է որոշել՝ արդյոք այն կենտ է, թե՞ զույգ:
Ծրագիրը պետք է տպի The number <NUMBER> is <odd/even>.
Մուտք
Ելք
10
The number 10 is even
7
The number 7 is odd
 
To check your solution you need to sign in
Sign in to continue