Python-ի ներածություն

Կենտ կամ զույգ

Տրված է ամբողջ թիվ՝ ձեր խնդիրն է որոշել՝ արդյոք այն կենտ է, թե՞ զույգ:
Ծրագիրը պետք է տպի The number <NUMBER> is <odd/even>.
Մուտք
Ելք
10
The number 10 is even
7
The number 7 is odd
 

Constraints

Time limit: 1 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue