fb pixel

Python-ի ներածություն

 • Profound Academy

  • Status
   • 1
    Մուտք և Ելք
   • 2
    Փոփոխականներ և ամբողջ թվեր
   • 3
    Պայմաններ
   • 4
    Ներդրված պայմաններ
   • 5
    Փոփոխականներ և տիպեր
   • 6
    Տողեր
   • 7
    Զանգվածներ
   • 8
    For ցիկլեր
   • 9
    While ցիկլեր
   • 10
    continue, break, while...else
   • 11
    Տողերի և զանգվածների հետ աշխատանք
   • 12
    Ներդրված ցիկլեր
   • 13
    List Comprehension
   • 14
    Tuple-ներ և Set-եր
   • 15
    dict
   • 16
    Ֆունկցիաներ
   • 17
    Ֆունկցիաներ 2
   • 18
    Lambda and higher-order functions
   • 19
    Files

 • Շախմատի տախտակ

  Տրված են երկու ամբողջ թվեր՝ h և w, ձեզ խնդրում են նկարել h բարձրությամբ և w լայնությամբ շախմատային տախտակ:
  Մուտքը պարունակում է երկու թիվ h և w, որոնք բաժանված են բացատով:
  Ծրագիրը պետք է տպի h տողեր, որոնք ունեն w սիմվոլնեն։ Սև վանդակները պետք է նշվեն #-ով, իսկ սպիտակները՝ .-ով։
  Input
  Output
  3 4
  .#.# #.#. .#.#
  Կարո՞ղ եք դա իրականացնել կոդի մեկ տողով 😎:
   
  To check your solution you need to sign in
  Sign in to continue