Python-ի ներածություն

Շախմատի տախտակ

Տրված են երկու ամբողջ թվեր՝ h և w, ձեզ խնդրում են նկարել h բարձրությամբ և w լայնությամբ շախմատային տախտակ:
Մուտքը պարունակում է երկու թիվ h և w, որոնք բաժանված են բացատով:
Ծրագիրը պետք է տպի h տողեր, որոնք ունեն w սիմվոլնեն։ Սև վանդակները պետք է նշվեն #-ով, իսկ սպիտակները՝ .-ով։
Input
Output
3 4
.#.# #.#. .#.#
Կարո՞ղ եք դա իրականացնել կոդի մեկ տողով 😎:
 

Constraints

Time limit: 1 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in