Շրջեք ցուցակը

Տրված է n տող։ Ձեզ հանձնարարված է տպել դրանք հակառակ հերթականությամբ:
Մուտքի առաջին տողը պարունակում է n ամբողջ թիվը: Հաջորդ n տողերը պարունակում են տեքստեր:
Ծրագիրը պետք է տպի այդ տողերը հակառակ հերթականությամբ:
Մուտք
Ելք
8 Hi! My name is What? My name is Who? My name is Chika-chika Slim Shady
Slim Shady Chika-chika My name is Who? My name is What? My name is Hi!
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue