Մի քանի արժեքների տպումը

print()ֆունկցիան շատ ճկուն է և կարող է տպել միանգամից մի քանի արժեք: Օրինակ, 98234539 is a big number տպելու համար ծրագիրը կարող է ունենալ հետևյալ տեսքը․
# (1) Print everything as one text
print('98234539 is a big number')

# (2) Print two space-separated parts
print('98234539', 'is a big number')

# (3) Print three space-separated parts
print('98234539', "is a big", 'number')

# (4) Print number instead of text
print(98234539, 'is a big', "number")
Վերոնշյալ բոլոր ծրագրերը տպում են նույն արդյունքը 98234539 is a big number.
  1. Առաջին տարբերակը տպում է տեքստը որպես մեկ կտոր (միայն մեկ զույգ '' չակերտների մեջ).
  1. Երկրորդը՝ դիտարկում է 98234539-ը և is a big number -ը որպես առանձին տեքստեր:
  1. Երրորդ տարբերակը տպում է տեքստը 3 առանձին կտորներով` 98234539, is a big, և number.
  1. Վերջին տարբերակում 98234539-ը թիվ է, մինչդեռ is a big և number-ը՝ տեքստ.
Այստեղ կարևոր է նշել, որ print() հրամանը կարող է տպել և՛ տեքստ, և՛ թվեր։ Ինչպես ցույց է տրված վերջնական օրինակում, այն տպում է 98234539 -ը որպես թիվ:
 
Այսպիսով, երբ տրվում են ստորակետերով առանձնացված արժեքներ,print() ֆունկցիան ելքի մեջ տպում է բոլորը՝ դրանք բաժանելով մեկ բացատով:

Առաջադրանք

Գրեք ծրագիր, որը կտպի 2-ի այս աստիճանները` 1 2 4 8 16 32, որին կհետևի are powers of two տեքստը.
Նշում. օգտագործեք 1, 2,..., 32-ը որպես թվեր, իսկ are powers of two հատվածը՝ որպես տեքստ:
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue