Գրեթե հավասար է

Երկու տողերը համարվում են գրեթե հավասար, եթե դրանք տարբերվում են առավելագույնը 2 տեղում:
Գրեք ֆունկցիա, որը կվերադարձնի True, եթե երկու տողերը գրեթե հավասար են, իսկ հակառակ դեպքում կվերադարձնի False: Նկատի ունեցեք, որ տողերը կարող են տարբեր երկարություններ ունենալ:
Մուտքը պարունակում է երկու տող՝ յուրաքանչյուրը առանձին տողի վրա:
Ծրագիրը պետք է տպի Yes, եթե դրանք գրեթե հավասար են, իսկ հակառակ դեպքում՝ No:
Մուտք
Ելք
helo helloo
No
hello helloo
Yes
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in