Տողերի փոփոխման մեթոդներ

Մեթոդ
Նկարագրություն
Օրինակներ
Արդյունք
replace('a', 'b')
Բոլոր a-երը փոխարինում է b-ով
'Abcde'.replace('A', 'B') 'ABBA'.replace('A', 'B') 'ABBA'.replace('AB', 'C')
Bbcde BBBB CBA
strip()
Երկու ծայրերից հեռացնում է բացատները
' Hi Bob '.strip()
Hi Bob
lstrip()
Հեռացնում է բացատները սկզբից
' Hi Bob '.lstrip()
Hi Bob
rstrip()
Հեռացնում է բացատները վերջից
' Hi Bob '.rstrip()
Hi Bob
removeprefix('a')
Հեռացնում է նշված նախածանցը, եթե այն առկա է
'Hi Bob!'.removeprefix('Hi') 'Hi Bob!'.removeprefix('hi')
Bob! Hi Bob!
removesuffix('a')
Հեռացնում է նշված վերջածանցը, եթե այն առկա է
'Hi Bob!'.removesuffix('!') 'Hi Bob?'.removesuffix('!')
Hi Bob Hi Bob?
replace և strip մեթոդները շատ տարածված են և բավականին հաճախ կիրառվում են իրական ծրագրերում:

Առաջադրանք

Յուրաքանչյուր գեն ունի ԴՆԹ-ի չորս նուկլեոտիդային հիմքերը՝ ադենին (A), ցիտոզին (C), գուանին (G) և թիմին (T): Մենք չենք սիրում հապավումներ, ուստի ցանկանում ենք բացել այս հապավումները, երբ հանդիպենք դրանց տեքստում: Ձեզ տրված է A, C, G և T հապավումներով տեքստը։ Անհրաժեշտ է փոխարինել հապավումներն իրենց ամբողջական անվանումներով (adenine, cytosine, guanine, thymine):
Մուտքը պարունակում է մեկ տող՝ հապավումներով տեքստը:
Ծրագիրը պետք է տպի նույն տեքստը՝ ելքի մեջ բացելով հապավումները:
Մուտք
Ելք
Each gene's code uses the four nucleotide bases of dna: A, C, G, and T
Each gene's code uses the four nucleotide bases of dna: adenine, cytosine, guanine, and thymine
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue