del []

Զանգվածից որևէ տարր հեռացնելու համար մենք կարող ենք օգտագործել del հրամանը.
l = [12, 54, 'hello']
del l[1]
print(l)    # [12, 'hello']
del l[-1]
print(l)    # [12]
del l[0]
print(l)    # []

Առաջադրանք

Հայտարարեք դատարկ զանգված և ավելացրեք մուտքից վերցված 7 ամբողջ թվերը՝ կիրառելով append-ը:
Զանգվածից հանեք 1-ին և 4-րդ տարրերը։
Ելքում տպեք ստացված զանգվածը:
Մուտք
Ելք
1 2 3 4 5 6 7
[2, 3, 5, 6, 7]
 

Constraints

Time limit: 2.4 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in