n-ի ամենափոքր բաժանարարը

Տրված է n ամբողջ թիվը։ Մենք պետք է գտնենք n-ի ամենափոքր բաժանարարը (բացի 1-ից):
Ծրագրի մուտքը պարունակում է մեկ թիվ՝ n:
Ծրագիրը պետք է տպի n-ի ամենափոքր բաժանարարը:
Մուտք
Ելք
8
2
7
7
385
5
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue