fb pixel

n-ի ամենափոքր բաժանարարը

Տրված է n ամբողջ թիվը՝ մեզ հետաքրքրում է n-ի ամենափոքր բաժանարարը (բացի 1-ից):
Ծրագրի մուտքը պարունակում է մեկ թիվ՝ n:
Ծրագիրը պետք է տպի n-ի ամենափոքր բաժանարարը:
Մուտք
Ելք
8
2
7
7
385
5
 
To check your solution you need to sign in
Sign in to continue