fb pixel

Python-ի ներածություն

 • Profound Academy

  • Status
   • 1
    Մուտք և Ելք
   • 2
    Փոփոխականներ և ամբողջ թվեր
   • 3
    Պայմաններ
   • 4
    Ներդրված պայմաններ
   • 5
    Փոփոխականներ և տիպեր
   • 6
    Տողեր
   • 7
    Զանգվածներ
   • 8
    For ցիկլեր
   • 9
    While ցիկլեր
   • 10
    continue, break, while...else
   • 11
    Տողերի և զանգվածների հետ աշխատանք
   • 12
    Ներդրված ցիկլեր
   • 13
    List Comprehension
   • 14
    Tuple-ներ և Set-եր
   • 15
    dict
   • 16
    Ֆունկցիաներ
   • 17
    Ֆունկցիաներ 2
   • 18
    Lambda and higher-order functions
   • 19
    Files

 • tuple-ի տրոհումը

  Ինչպես արդեն տեսանք, tuples-ները շատ օգտակար են, երբ դրանք տրոհվում են մի քանի փոփոխականների միջոցով.
  person = ('Mary', 20, 180)
  name, age, height = person
  print(name)  # Mary
  print(age)   # 20
  print(height) # 180
  Սա շատ օգտակար է փոփոխականների արժեքները տեղերով փոխելիս.
  n1 = 'Anna'
  n2 = 'Mary'
  n1, n2 = n2, n1
  print(n1)  # Mary
  print(n2)  # Anna

  Առաջադրանք

  Տրված է n թվերի ցանկ։ Ձեզ խնդրում են կատարել o գործողություններ դրանց վրա: Յուրաքանչյուր գործողություն իրենից ներկայացնում է երկու թվերի տեղերով փոփոխում: Տրված են 2 ինդեքսները, այդ ինդեքսներում գտնվող արժեքները պետք է տեղերով փոխվեն: Ձեզ խնդրում են վերջում տպել ստացված զանգվածը:
  Մուտքի առաջին տողը պարունակում է երկու ամբողջ թիվ n և o - ցանկի տարրերի քանակը և այն գործողությունների քանակը (operations), որոնք դուք պետք է կատարեք: Հաջորդ տողը պարունակում է n ամբողջ թվեր, որոնք բաժանված են բացատով: Հաջորդ o տողերը պարունակում են երկու ամբողջ թիվ յուրաքանչյուր տողի վրա, որոնք բաժանված են բացատով. այն ինդեքսները, որոնք պետք է փոխանակվեն:
  Ծրագիրը պետք է տպի ստացված թվերի զանգվածը՝ բաժանված բացատներով:
  Մուտք
  Ելք
  5 2 5 6 7 8 9 0 2 1 3
  7 8 5 6 9
  Բացատրություն:
  1. Ի սկզբանե - 5 6 7 8 9
  1. Առաջին գործողությունից հետո - 7 6 5 8 9
  1. Երկրորդ գործողությունից հետո - 7 8 5 6 9
   
  To check your solution you need to sign in
  Sign in to continue