Python-ի ներածություն

Արդյո՞ք թվանշանները ոչ-նվազման կարգվ են

Տրված է n թիվը, ձեր խնդիրն է գրել մի ծրագիր, որը կասի, թե արդյոք n-ի թվանշանները ոչ-նվազման կարգվ են, թե ոչ: Ծրագիրը պետք է տպի Yes, եթե թվանշանները ոչ-նվազման են դասավորված, իսկ հակառակ դեպքում՝ No:
Մուտք
Ելք
1234578
Yes
111345726879
No
123334
Yes
 

Constraints

Time limit: 1 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue