Python-ի ներածություն

Հատված սկզբից, հատված մինչև վերջ

Սկզբից կամ մինչև վերջ կտրելիս կարող ենք գրել.
s = 'hello world!'
print(s[0: 3])         # hel
print(s[10: len(s)])   # d!
Python-ը տրամադրում է այդ հատվածները կտրելու ավելի հակիրճ ձև՝ բաց թողնելով սկզբնական 0:-ն. եթե հատվածը պետք է լինի սկզբից։ Եթե հատվածը պետք է գնա մինչև վերջև python-ը թույլ է տալիս բաց թողնել վերջին len(s)-ը:
s = 'hello world!'
print(s[:3])    # hel
print(s[10:])   # d!

Առաջադրանք

Մուտքում տրված է տող։ Ձեր խնդիրն է կիսել այն կիսով չափ և ստուգել, թե արդյոք այդ երկու կտորները հավասար են: Եթե դրանք հավասար են, ծրագիրը պետք է տպի Same pieces, իսկ հակառակ դեպքում՝ Different:
Մուտք
Ելք
abcabc
Same pieces
abcab
Different
 

Constraints

Time limit: 1 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue