Python-ի ներածություն

Րոպեները ժամ։րոպեի

notion image
Ունենալով կեսգիշերից 00:00 անցած րոպեների քանակը, ձեր առաջադրանքն է տպել այդ պահի ժամը ժամ։րոպե տեսքով։
Մուտք
Ելք
1048
17:28
2096
10:56
 
Հաշվի առեք, որ մուտքում կարող են լինել դեպքեր, երբ ժամը 24-ից ավել է, բայց ճիշտ տեսքի ժամը միշտ պետք է լինի 0:0 - 23:59 միջակայքում։
 
Հուշում
Կարող եք օգտագործել մնացորդի % գործողությունը, որպեսզի վստահ լինեք, որ ժամերի ու րոպեների արժեքները միշտ մնում են ճիշտ միջակայքերում։
 

Constraints

Time limit: 1 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue