fb pixel

Python-ի ներածություն

 • Profound Academy

  • Status
   • 1
    Մուտք և Ելք
   • 2
    Փոփոխականներ և ամբողջ թվեր
   • 3
    Պայմաններ
   • 4
    Ներդրված պայմաններ
   • 5
    Փոփոխականներ և տիպեր
   • 6
    Տողեր
   • 7
    Զանգվածներ
   • 8
    For ցիկլեր
   • 9
    While ցիկլեր
   • 10
    continue, break, while...else
   • 11
    Տողերի և զանգվածների հետ աշխատանք
   • 12
    Ներդրված ցիկլեր
   • 13
    List Comprehension
   • 14
    Tuple-ներ և Set-եր
   • 15
    dict
   • 16
    Ֆունկցիաներ
   • 17
    Ֆունկցիաներ 2
   • 18
    Lambda and higher-order functions
   • 19
    Files

 • Կենտ թվեր

  Տրված է [l; r] միջակայք։ Ձեր խնդիրն է գտնել բոլոր կենտ թվերը նվազման կարգով:
  Ծրագրի մուտքը պարունակում է 2 l և r թվեր:
  Ծրագիրը պետք է տպի այդ տիրույթի բոլոր կենտ թվերը՝ բաժանված բացատով նվազման կարգով (l և r՝ ներառյալ, եթե դրանք կենտ են):
  Մուտք
  Ելք
  1 5
  5 3 1
  1 6
  5 3 1
   
  To check your solution you need to sign in
  Sign in to continue