Python-ի ներածություն

Միջակայք

Տրված է երկու թիվ a և b, ձեր խնդիրն է տպել բոլոր ամբողջ թվերը այդ երկու թվերի միջև (ներառյալ՝ a-ն և b-ն):
Մուտքը բաղկացած է երկու a և b թվերից: Ելքը պետք է պարունակի բոլոր թվերը այդ երկուսի միջև՝ սկսած a-ից և վերջացրած b-ով, յուրաքանչյուրը առանձին տողի վրա:
Մուտք
Ելք
2 5
2 3 4 5
5 2
5 4 3 2
 

Constraints

Time limit: 1 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue