Python-ի ներածություն

Նվազման կարգը

Քանի որ դուք արդեն ծանոթ եք split()-ին տողերի համար և որոշ օգտակար մեթոդների զանգվածների համար, այժմ կարող եք մշակել մուտքեր, որոնք ունեն բազմաթիվ արժեքներ մեկ տողում:
Մեկ տողի վրա տրված են մի քանի թվեր, ձեր խնդիրն է դրանք դասավորել նվազման կարգով և տպել դրանք մեկ տողի վրա:
Մուտք
Ելք
5 1 4 3 0 -1
5 4 3 1 0 -1
 

Constraints

Time limit: 1 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue