fb pixel

Python-ի ներածություն

 • Profound Academy

  • Status
   • 1
    Մուտք և Ելք
   • 2
    Փոփոխականներ և ամբողջ թվեր
   • 3
    Պայմաններ
   • 4
    Ներդրված պայմաններ
   • 5
    Փոփոխականներ և տիպեր
   • 6
    Տողեր
   • 7
    Զանգվածներ
   • 8
    For ցիկլեր
   • 9
    While ցիկլեր
   • 10
    continue, break, while...else
   • 11
    Տողերի և զանգվածների հետ աշխատանք
   • 12
    Ներդրված ցիկլեր
   • 13
    List Comprehension
   • 14
    Tuple-ներ և Set-եր
   • 15
    dict
   • 16
    Ֆունկցիաներ
   • 17
    Ֆունկցիաներ 2
   • 18
    Lambda and higher-order functions
   • 19
    Files

 • Կրկնիր իմ ետևից

  Դժվար է կենտրոնանալ կրկնվող բաների վրա։ Այսպիսով, դուք որոշում եք հնարավորինս ավտոմատացնել այդ գործը:
  Դուք ցանկանում եք գրել ծրագիր, որը կկրկնի ձեր ընկերոջ ասած արտահայտությունները:
  Դուք գիտեք, որ կլինեն n արտահայտություններ: Եվ անհրաժեշտ է այդ բոլորը կրկնել նույն հերթականությամբ։ Գրեք ծրագիր, որը կկրկնի մուտքագրված արտահայտությունները և կտպի դրանք ելքի մեջ:
  Բայց դուք ուզում եք կատակ խախալ նաև ձեր ընկերոջ գլխին: Այսպիսով, վերջին նախադասության փոխարեն միշտ ասում եք՝I'LL WATCH YOUTUBE AND MEMES:
   
  notion image
  Մուտքի առաջին տողը պարունակում է մեկ ամբողջ թիվ n (2 ≤ n ≤ 100): Հետևյալ n տողերը պարունակում են այն արտահայտությունները, որոնք ձեր ընկերը ցանկանում է սովորեցնել ձեզ:
  Ծրագիրը պետք է տպի բոլոր արտահայտությունները և վերջում կատակը:
  Մուտք
  Ելք
  4 I WILL DO MY WORK I WILL DO MY WORK
  I WILL DO MY WORK I'LL WATCH YOUTUBE AND MEMES
   
  To check your solution you need to sign in
  Sign in to continue