Ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար

Երկու x և y թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարն այն ամենամեծ թիվն է, որի վրա բաժանվում են և՛ x-ը և՛ y-ը:
Գրեք gcd(x, y) ֆունկցիան, որը կվերադարձնի x-ի և y-ի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը:
Մուտքը պարունակում է երկու թիվ՝ a և b:
Ծրագիրը պետք է առանձին տողերի վրա տպի gcd(a + 1, b), gcd(a, b), gcd(a, b + 1) արդյունքները:
Մուտք
Ելք
3 6
2 3 1
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue