Բացասականների գումարը

Մուտքում ունեք թվերի շարք։ Ձեր խնդիրն է պարզել այդ բոլոր թվերի գումարը՝ մինչև առաջին ոչ բացասական թվին հասնելը։
Ծրագիրը պետք է ելքում տպի ստացված գումարի արժեքը։
Input
Output
-20 -3 -2 -30 0 -1
-55
Բացատրություն. -20, -3, -2, -30, 0, -1 ցուցակի առաջին ոչ բացասական թիվը 0-ն է: Այսպիսով, մենք պետք է հաշվենք 0-ից առաջ գտնվող թվերի գումարը: Ստացվում է -20 -3 -2 - 30 = -55:
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in