Python-ի ներածություն

Միջակայքի մնացորդներ

Տրված է [l; r] միջակայք։ Ձեր խնդիրն է գտնել բոլոր այն թվերը, որոնք d-ի բաժանելիս ստացվում է c մնացորդ:
Ծրագրի մուտքը պարունակում է l, r, c և d թվերը:
Ծրագիրը պետք է տպի բոլոր այն թվերը, որոնք բավարարում են պայմանին՝ բաժանված բացատով:
Մուտք
Ելք
2 5 0 2
2 4
 

Constraints

Time limit: 1 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in