fb pixel

Միջակայքի մնացորդներ

Տրված է [l; r] միջակայք։ Ձեր խնդիրն է գտնել բոլոր այն թվերը, որոնք d-ի բաժանելիս ստացվում է c մնացորդ:
Ծրագրի մուտքը պարունակում է l, r, c և d թվերը:
Ծրագիրը պետք է տպի բոլոր այն թվերը, որոնք բավարարում են պայմանին՝ բաժանված բացատով:
Մուտք
Ելք
2 5 0 2
2 4
 
To check your solution you need to sign in
Sign in to continue