fb pixel

Python-ի ներածություն

 • Profound Academy

  • Status
   • 1
    Մուտք և Ելք
   • 2
    Փոփոխականներ և ամբողջ թվեր
   • 3
    Պայմաններ
   • 4
    Ներդրված պայմաններ
   • 5
    Փոփոխականներ և տիպեր
   • 6
    Տողեր
   • 7
    Զանգվածներ
   • 8
    For ցիկլեր
   • 9
    While ցիկլեր
   • 10
    continue, break, while...else
   • 11
    Տողերի և զանգվածների հետ աշխատանք
   • 12
    Ներդրված ցիկլեր
   • 13
    List Comprehension
   • 14
    Tuple-ներ և Set-եր
   • 15
    dict
   • 16
    Ֆունկցիաներ
   • 17
    Ֆունկցիաներ 2
   • 18
    Lambda and higher-order functions
   • 19
    Files

 • Օնլայն հարցաթերթիկի լրացում

  Բազմաթիվ օնլայն հարցաթերթիկներ խնայում են մարդկանց ժամանակը նախօրոք լրացված տվյալներ տրամադրելով։ Դա շատ է հեշտացնում մարդկանց կյանքը և շատ ժամանակ է խնայում։ Ձեզ խնդրում են մի ֆունկցիա գրել, որը կօգտագործվի ամբողջ կազմակերպության կողմից նոր հաճախորդներ ներգրավվելու ժամանակ։ Դուք գիտեք, որ նոր հաճախորդների մեծ մասը առաջ աշխատել են որպես Sales մասնագետ և ունեցել են 5+ years փորձ։
  Ձեր ֆունկցիան պետք է ունենա 4 արգումենտ։ name և age արգումենտները պարտադիր են, իսկ background և experience-ը արդեն իսկ լրացված են (ունեն default արժեքներ)։
  Ֆունկցիան պետք է տպի մի աղյուսակ, որտեղ ամեն արժեք հայտնվի նոր տողի վրա։ Մեկ օրինակ կարող եք տեսնել ստորև.
  Name: Anna
  Age: 35
  Background: Sales
  Experience: 5+ years
  Եթե անունը կամ տարիքը տրամադրված չեն, ֆունկցիան պետք է պտի Not enough information: Դուք կարող եք name և age փոփոխականների default արժեքները դնել None և տպել համապատասխան տեքստը, եթե դրանք մնացել են None (if name is None:…):
  Մուտք
  Ելք
  Susan 20 Marketing 1
  Name: Susan Age: 20 Background: Marketing Experience: 1
  Bob
  Not enough information
   
  To check your solution you need to sign in
  Sign in to continue