fb pixel

Տասնորդական կետից հետո թվանշաններ

Հնարավոր է նաև ռացիոնալ փոփոխականները վերածել ամբողջ թվերի՝ հեռացնելով այն ամենը, ինչ գալիս է տասնորդական կետից հետո: Դա անելու համար մենք կարող ենք գրել.
num = 43243.6350207935
res = int(num)
print(res, num)
Այս ծրագիրը տպելու է 43243 43243.6350207935: Այսպիսով, res-ը ամբողջ թիվ է, մինչդեռ num-ը ռացիոնալ թիվ է:
 

Առաջադրանք

Տրված է ռացիոնալ թիվ, հեռացրեք տասնորդական կետից առաջ թվանշանները:
Մուտք
Ելք
875.2345
0.2345
57351.976
0.976
 
To check your solution you need to sign in
Sign in to continue