Մեծատառեր և փոքրատառեր

Մեզ համար արդեն պարզ է, թե որքան հզոր է Python-ը տողերի հետ աշխատելիս: Մենք կարող ենք որոնել տեքստը in հրամանի միջոցով, մենք կարող ենք կտրել և վերցնել տեքստի որևէ հատված, չափել դրա երկարությունը, ձևափոխել այն f-string-ի միջոցով և այլն: Բայց սա, իրականում, միայն սկիզբն է:
Python-ում կան բազմաթիվ օգտակար ֆունկցիաներ՝ տեքստերի հետ աշխատելու համար: Կան 40-ից ավել օգտակար ֆունկցիաներ, որոնք կարող են կիրառվել ամենատարբեր սցենարներում: Այդ մեթոդների ամբողջական ցանկը կարող եք գտնել python-ի պաշտոնական կայքում՝ string methods։ Ընդ որում, կարիք չկա հիշելու բոլորը։ Գրեթե բոլորն ունեն շատ ինտուիտիվ անվանումներ, և դուք հեշտությամբ կգտնեք ձեզ անհրաժեշտ ֆունկցիան Google-ի արագ որոնման միջոցով: Մենք կանդրադառնանք մի քանի հայտնի ֆունկցիաների, որոնք առավել հաճախ են կիրառվում:
# .upper() բոլոր տառերը դարձնում է մեծատառ
s = 'What happened to Anna?'
up = s.upper()
print('Hi 123 this is Sally!'.upper())  # HI 123 THIS IS SALLY!
print(s)                 # What happened to Anna?
print(s.upper())             # WHAT HAPPENED TO ANNA?
print(up)                # WHAT HAPPENED TO ANNA?


# .lower() բոլոր տառերը դարձնում է փոքրատառ
s = 'What happened to Anna?'
low = s.lower()
print('Hi 123 this is Sally!'.lower())  # hi 123 this is sally!
print(s)                 # What happened to Anna?
print(s.lower())             # what happened to anna?
print(low)                # what happened to anna?


# .title() բոլոր բառերի առաջին տառը դարձնում է մեծատառ, իսկ մնացածը՝ փոքրատառ
s = 'What happened to Anna?'
title = s.title()
print('Hi 123 this is Sally!'.title())  # Hi 123 This Is Sally!
print(s)                 # What happened to Anna?
print(s.title())             # What Happened To Anna?
print(title)               # What Happened To Anna?


# .capitalize() սկսում է նախադասության առաջին տառը մեծատառից և մնացածը դարձնում փոքրատառ
s = 'What happened to Anna?'
capital = s.capitalize()
print('Hi 123 this is Sally!'.capitalize())  # Hi 123 this is sally!
print(s)                 # What happened to Anna?
print(s.capitalize())          # What happened to anna?
print(capital)              # What happened to anna?


# .swapcase() դարձնում է փորատառը -> մեծատառ, մեծատառը -> փոքրատառ
s = 'What happened to Anna?'
swapped = s.swapcase()
print('Hi 123 this is Sally!'.swapcase())  # hI 123 THIS IS sALLY!
print(s)                 # What happened to Anna?
print(s.swapcase())           # wHAT HAPPENED TO aNNA?
print(swapped)              # wHAT HAPPENED TO aNNA?
Կարևոր է նշել, որ տեքստային մեթոդները չեն փոխում սկզբնական փոփոխականը: Նրանք ստեղծում են նոր արժեք և վերադարձնում այն: Սկզբնական արժեքը մնում է նույնը: Այսպիսով, a.lower() կանչելիս a-ի արժեքը չի փոխվում: Այն մնում է նույնը, բայց lower()-ը վերադարձնում է նոր արժեք` a-ի փոքրատառ տարբերակը:

Առաջադրանք

Ունեք հրաման և տեքստ: Ձեր խնդիրն է կիրառել հրամանը տեքստի վրա:
Հրամանը կարող է լինել նշվածներից ցանկացածը՝ upper, lower, capitalize, title, swap։
Հրամանը կարող է ներկայացվել նաև մեծատառերով և փոքրատառերով: Ծրագիրը պետք է այդ բոլոր դեպքերում էլ աշխատի:
Ծրագրի առաջին տողում նշված է հրամանը, իսկ երկրորդ տողում՝ այն տեքստը, որը պետք է փոփոխվի:
Ելքը պետք է լինի մեկ տող՝ փոփոխված տեքստը:
Մուտք
Ելք
Upper What's your name??
WHAT'S YOUR NAME??
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue