Python-ի ներածություն

Կրկնօրինակների հայտնաբերում

Մենք փորձում ենք մշակել կրկնօրինակի հայտնաբերման ծրագիր: Այն պետք է պարզի, թե արդյոք տողը հանդիսանում է նախորդ տողերի մաս, թե՞ ո՛չ: Դուք կցանկանայիք գրել ծրագիր, որը կտպի Duplicate, եթե մուտքագրված տողը իր նախորդների մաս է, և Unique՝ հակառակ դեպքում:
 
Մուտքը պարունակում է 4 տող: Դրանցից յուրաքանչյուրի համար ծրագիրը պետք է տպի Duplicate, եթե այն արդեն հայտնվել է նախորդ տողերից որևէ մեկում, և Unique հակառակ դեպքում:
Մուտք
Ելք
Hi, I would like to invite you to a conference My name is Bob a conference Bob is super smart!
Unique Unique Duplicate Unique
 

Constraints

Time limit: 1 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue