Python-ի ներածություն

Գլանի ծավալը

Գլանն ունի h բարձրություն և r շառավիղ։ Ձեր առաջադրանքն է հաշվել գլանի ծավալը։
Հիշեցում՝ գլանի ծավալը կարելի է հաշվել հիմքի մակերեսը բազմապատկելով գլանի բարձրությամբ. ։
notion image
Մուտքի առաջին երկու տողերում տրված են h և r թվերը։
Ծրագիրը պետք է ելքում տպի գլանի ծավալը։
Մուտք
Ելք
15 6
1696.46
Կարող եք -ի արժեքը վերցնել 3.14159265359։
 

Constraints

Time limit: 1 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue