fb pixel

Պարզ հաշվիչ

Կարո՞ղ եք պարզ հաշվիչ գրել:
Մոտւքում տրված է մեկ թիվ, գործողություն +-*/ և մեկ այլ թիվ: Ելքը պետք է պարունակի արտահայտության արդյունքը: Եթե գործողությունը +-*/-ից չէ, ապա ծրագիրը պետք է տպի Unsupported operation: Եթե ծրագիրը հանդիպում է 0-ի բաժանման, այն պետք է տպի Cannot divide by 0:
Մուտք
Ելք
2 * 2
4
2 / 0
Cannot divide by 0
To check your solution you need to sign in
Sign in to continue