Python-ի ներածություն

Աշխատում ենք tuple-ների հետ

Բացի tuple-ների տրոհման առավելություններից, tuple-ների նույնքան հեշտ է աշխատել որքան զանգվածների։ tuple-ների հետ կարելի է կատարել բոլոր գործողությունները, որոնք կարելի է կատարել զանգվածների հետ, բացառությամբ նրանց, որոնք փոփոխում են tuple-ը:
Սա իմանալով, ձեզ խնդրում են հաշվել այս tuple-ի միջինը.
numbers = (4, 50, -1, 9, 110, 60, -89, 24, 19, 82, -43, 0, -4, 8)
 

Constraints

Time limit: 1 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in