Python-ի ներածություն

Եռանկյուններ

Ուղղանկյուններ նկարելը հետաքրքիր է, բայց կարո՞ղ եք եռանկյունի նկարել:
Տրված է մեկ n թիվը՝ ձեզ խնդրում են նկարել n-ի բարձրության և լայնության եռանկյունը, որը լցված է աստղանիշներով (*):
Մուտք
Ելք
1
*
2
* **
7
* ** *** **** ***** ****** *******
 

Constraints

Time limit: 1 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue