Զանգվածի մուտքագրում

Ինչպե՞ս մուտքագրել զանգված:
Ձեզանից պահանջվում է գրել ծրագիր, որը մուտքում կընդունի n թվերը և կտպի դրանք որպես զանգված:
Մուտքի առաջին տողը պարունակում է n բնական թիվը: Հաջորդ n տողերը պարունակում են զանգվածի տարրերը:
Ծրագիրը պետք է ավելացնի այդ թվերը զանգվածի մեջ և տպի այն ելքում:
Մուտք
Ելք
7 1 3 0 8 -4 2 0
[1, 3, 0, 8, -4, 2, 0]
 

Constraints

Time limit: 2.4 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in