fb pixel

Python-ի ներածություն

 • Profound Academy

  • Status
   • 1
    Մուտք և Ելք
   • 2
    Փոփոխականներ և ամբողջ թվեր
   • 3
    Պայմաններ
   • 4
    Ներդրված պայմաններ
   • 5
    Փոփոխականներ և տիպեր
   • 6
    Տողեր
   • 7
    Զանգվածներ
   • 8
    For ցիկլեր
   • 9
    While ցիկլեր
   • 10
    continue, break, while...else
   • 11
    Տողերի և զանգվածների հետ աշխատանք
   • 12
    Ներդրված ցիկլեր
   • 13
    List Comprehension
   • 14
    Tuple-ներ և Set-եր
   • 15
    dict
   • 16
    Ֆունկցիաներ
   • 17
    Ֆունկցիաներ 2
   • 18
    Lambda and higher-order functions
   • 19
    Files

 • Միավորել երկու ֆայլ

  Կա երկու տեքստային ֆայլ ։ Առաջինի բոլոր տողերը սկզբում ունեն թվային համարներ, ինչպես ստորև բերված օրինակում.
  1. Individuals and Interactions Over Processes and Tools
  2. Working Software Over Comprehensive Documentation
  3. Customer Collaboration Over Contract Negotiation
  4. Responding to Change Over Following a Plan
  Երկրորդում բոլոր տողերը պարզապես գրված են մեկը մյուսի հետևից: Ձեզ խնդրում են միավորել այդ երկու ֆայլերը այնպես, որ երկրորդը լինի առաջինի շարունակությունը և շարունակի տողերի համարակալումը։
  Մուտքը պարունակում է երկու տող՝ առաջին և երկրորդ ֆայլերի անունները:
  Ծրագիրը պետք է միավորի այդ ֆայլերը:
  Մուտք
  doc.txt
  second.txt
  
  doc.txt
  1. Individuals and Interactions Over Processes and Tools
  2. Working Software Over Comprehensive Documentation
  3. Customer Collaboration Over Contract Negotiation
  4. Responding to Change Over Following a Plan
  
  second.txt
  Customer satisfaction through early and continuous software delivery
  Accommodate changing requirements throughout the development process
  Frequent delivery of working software
  Collaboration between the business stakeholders and developers throughout the project
  Support, trust, and motivate the people involved
  Enable face-to-face interactions
  Working software is the primary measure of progress
  Agile processes to support a consistent development pace
  Attention to technical detail and design enhances agility
  Simplicity
  Self-organizing teams encourage great architectures, requirements, and designs
  Regular reflections on how to become more effective
  
  Վերջնական doc.txt
  1. Individuals and Interactions Over Processes and Tools
  2. Working Software Over Comprehensive Documentation
  3. Customer Collaboration Over Contract Negotiation
  4. Responding to Change Over Following a Plan
  5. Customer satisfaction through early and continuous software delivery
  6. Accommodate changing requirements throughout the development process
  7. Frequent delivery of working software
  8. Collaboration between the business stakeholders and developers throughout the project
  9. Support, trust, and motivate the people involved
  10. Enable face-to-face interactions
  11. Working software is the primary measure of progress
  12. Agile processes to support a consistent development pace
  13. Attention to technical detail and design enhances agility
  14. Simplicity
  15. Self-organizing teams encourage great architectures, requirements, and designs
  16. Regular reflections on how to become more effective
  
   
  To check your solution you need to sign in
  Sign in to continue