fb pixel

Python-ի ներածություն

 • Profound Academy

  • Status
   • 1
    Մուտք և Ելք
   • 2
    Փոփոխականներ և ամբողջ թվեր
   • 3
    Պայմաններ
   • 4
    Ներդրված պայմաններ
   • 5
    Փոփոխականներ և տիպեր
   • 6
    Տողեր
   • 7
    Զանգվածներ
   • 8
    For ցիկլեր
   • 9
    While ցիկլեր
   • 10
    continue, break, while...else
   • 11
    Տողերի և զանգվածների հետ աշխատանք
   • 12
    Ներդրված ցիկլեր
   • 13
    List Comprehension
   • 14
    Tuple-ներ և Set-եր
   • 15
    dict
   • 16
    Ֆունկցիաներ
   • 17
    Ֆունկցիաներ 2
   • 18
    Lambda and higher-order functions
   • 19
    Files

 • break

  Ցիկլերը շատ օգտակար են կոդի ինչ-որ մաս կրկնելու համար: Այնուամենայնիվ, երբեմն անհրաժեշտ է ժամանակից շուտ դուրս գալ (break) ցիկլից: Պատկերացրեք, եթե ցանկանում եք գտնել հաջորդականության առաջին բացասական տարրը: Եթե դուք սկսեք անցնել հաջորդականության վրայով սկզբից մինչև վերջ, դուք կցանկանայիք դադարեցնել ցիլկը հենց որ գտնեք բացասական տարր և չշարունակեք պտտվել, քանի որ հետագա գործողություններն ավելորդ են: Սա կարելի է անել break-ի միջոցով.
  numbers = [
  	1, 5, 100, 77, 
  	2, -7, 8, 10, 
  	14, 67, -8, 0,
  ]
  for n in numbers:
  	print(f'Trying {n}...')
  	if n < 0:
  		print(f'Found a negative number: {n}')
  		break
  
  print('Done!')
  Ծրագրի աշխատանքի արդյունքը կլինի հետևյալը.
  Trying 1...
  Trying 5...
  Trying 100...
  Trying 77...
  Trying 2...
  Trying -7...
  Found a negative number: -7
  Done!
  Ծրագիրը դադարում է բացասական թվի հասնելուն պես:
   

  Առաջադրանք

  Դուք փնտրում եք Մայքի (Mike) գրառումները փաստաթղթերի մեծ կույտում: Դուք մեկ առ մեկ նայում եք յուրաքանչյուր փաստաթուղթ և փորձում եք տեսնել, թե ում գրառումներն են դրանք: Եթե գրառումներում գտնեք Մայքին, կցանկանայիք տպել այն փաստաթղթերի քանակը, որոնք դուք դիտել եք նախքան Մայքի փաստաթուղթը տեսնելը:
  Մուտքը պարունակում է անուններ՝ յուրաքանչյուր անուն առանձին տողի վրա:
  Ծրագրի ելքը պետք է լինի Found Mike's records after looking through X documents, որտեղ X-ը փաստաթղթերի քանակն է, որոնք դուք մինչ այդ նայել եք:
  Մուտք
  Ելք
  Kate Bob Mike Anna Steven
  Found Mike's records after looking through 3 documents
   
  To check your solution you need to sign in
  Sign in to continue