Python-ի ներածություն

break

Ցիկլերը շատ օգտակար են կոդի ինչ-որ մաս կրկնելու համար: Այնուամենայնիվ, երբեմն անհրաժեշտ է ժամանակից շուտ դուրս գալ (break) ցիկլից: Պատկերացրեք, եթե ցանկանում եք գտնել հաջորդականության առաջին բացասական տարրը: Եթե դուք սկսեք անցնել հաջորդականության վրայով սկզբից մինչև վերջ, դուք կցանկանայիք դադարեցնել ցիլկը հենց որ գտնեք բացասական տարր և չշարունակեք պտտվել, քանի որ հետագա գործողություններն ավելորդ են: Սա կարելի է անել break-ի միջոցով.
numbers = [
	1, 5, 100, 77, 
	2, -7, 8, 10, 
	14, 67, -8, 0,
]
for n in numbers:
	print(f'Trying {n}...')
	if n < 0:
		print(f'Found a negative number: {n}')
		break

print('Done!')
Ծրագրի աշխատանքի արդյունքը կլինի հետևյալը.
Trying 1...
Trying 5...
Trying 100...
Trying 77...
Trying 2...
Trying -7...
Found a negative number: -7
Done!
Ծրագիրը դադարում է բացասական թվի հասնելուն պես:
 

Առաջադրանք

Դուք փնտրում եք Մայքի (Mike) գրառումները փաստաթղթերի մեծ կույտում: Դուք մեկ առ մեկ նայում եք յուրաքանչյուր փաստաթուղթ և փորձում եք տեսնել, թե ում գրառումներն են դրանք: Եթե գրառումներում գտնեք Մայքին, կցանկանայիք տպել այն փաստաթղթերի քանակը, որոնք դուք դիտել եք նախքան Մայքի փաստաթուղթը տեսնելը:
Մուտքը պարունակում է անուններ՝ յուրաքանչյուր անուն առանձին տողի վրա:
Ծրագրի ելքը պետք է լինի Found Mike's records after looking through X documents, որտեղ X-ը փաստաթղթերի քանակն է, որոնք դուք մինչ այդ նայել եք:
Մուտք
Ելք
Kate Bob Mike Anna Steven
Found Mike's records after looking through 3 documents
 

Constraints

Time limit: 1 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in