Python-ի ներածություն

Բազմատող տեքստեր

Մինչ այս մենք հայտարարել ենք տողեր մեկ կամ կրկնակի չակերտներով (' կամ "): Դա մեզ թույլ չի տալիս ունենալ տեքստեր, որոնք ընդգրկում են մի քանի տող, քանի որ python-ը ակնկալում է, որ հայտարարված տողի փոկող չակերտը լինի բացող չակերտի հետ նույն տողի վրա: Բազմատող տեքստերի հայտարարումը հնարավոր է եռակի չակերտների միջոցով.
text = '''This long long text 
can be split
into several lines.
Like this!'''
print(text)
text = """This long long text 
can be split
into several lines.
Like this!"""
print(text)
Մենք կարող ենք ունենալ բազմատող տեքստեր և՛ կրկնակի " չակերտներով, և՛ միայնակ ' չակերտներով: Այս երկու ծրագրերը տպում են նույն արդյունքը.
This long long text 
can be split
into several lines.
Like this!
Բազմատող տեքստերը հատկապես օգտակար են երկար հաղորդագրությունների, տեքստերի կամ փաստաթղթերի համար: Ծրագրավորողները, ովքեր ցանկանում են նկարագրել իրենց գրած ծրագրերի հատվածները կարող են դա անել նույն տողում՝ փոքր մեկնաբանությունների համար, բայց երբ նկարագրում են կոդի ավելի մեծ մասի աշխատելու ձևը, ավելի տարածված է օգտագործել բազմատող տեքստեր: Մենք կքննարկենք դոկումենտացիաները և որոշ լավ կոդ գրելու ձևեր ավելի ուշ դասընթացի ընթացքում:

Առաջադրանք

To be, or not to be, that is the question:
Whether 'tis nobler in the mind to suffer
The slings and arrows of outrageous fortune,
Or to take arms against a sea of troubles
And by opposing end them. To die—to sleep,
No more; and by a sleep to say we end
The heart-ache and the thousand natural shocks
That flesh is heir to: 'tis a consummation
Devoutly to be wish'd. To die, to sleep;
To sleep, perchance to dream—ay, there's the rub:
For in that sleep of death what dreams may come,
When we have shuffled off this mortal coil,
Must give us pause—there's the respect
That makes calamity of so long life.
Ուիլյամ Շեքսպիրի տեքստերը շատ հայտնի են և միևնույն ժամանակ շատ երկար։ Շատ դժվար կլիներ դրանք նույն տողով կարդալ։ Ահա թե ինչու ձեզ խնդրում են տեքստը պահել մեկ բազմատող փոփոխականում: Ձեր խնդիրն է տպել ամբողջ տեքստը ելքում, որին հաջորդի դրա երկարությունը։
 
Մեկ այլ հարց. Կարո՞ղ եք հաշվել տեքստում առկա նշանների իրական թիվը՝ ներառյալ բացատները: Քանի՞սն են նրանք։ Արդյո՞ք ծրագիրը այլ թիվ է տպում:
Պատասխան՝
Ծրագիրը տպում է ավելի մեծ թիվ՝ համեմատած տեքստի նիշերի քանակի: Դա պայմանավորված է նրանով, որ յուրաքանչյուր նոր տողի անցման նիշ Python-ի կողմից համարվում է առանձին նիշ։ Կա 589 նիշ, բայց քանի որ python-ը յուրաքանչյուր նոր տողը հաշվում է որպես նոր նիշ, մենք ստանում ենք ևս 13 նիշ: Հետևաբար, ծրագիրը տպում է 602:
 

Constraints

Time limit: 1 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue