Python-ի ներածություն

Խաղաքարտեր

Մի փոքրիկ տուփում կա 36 խաղաքարտ: Յուրաքանչյուր խաղաքարտ ունի համագույն.
♦️ Diamonds
♣️ Clubs
❤️ Hearts
♠️ Spades
Եկեք խաղ խաղանք.
Ես խառնում եմ խաղաթղթերը, և դու սկսում ես հերթով բացել դրանք։ Եթե երկու անընդմեջ խաղաթղթեր ունեն նույն համագույնը, դուք պարտվում եք, եթե կարողանում եք հասնել կալոդի վերջին, դուք հաղթում եք:
 
Ծրագրի մուտքը պարունակում է 36 քարտ: Յուրաքանչյուրը նախ ունի իր համագույնը (D ագուռների համար - Diamonds, C՝ խաչերի - Clubs, H՝ սրտերի - Hearts, S՝ ագռավների համար - Spades), որին հաջորդում է համարը (6, 7, 8, 9, 10) կամ մեկ այլ տառ (A, K, Q, J))։
Ծրագիրը պետք է տպի Victory, եթե դուք կհաղթեք, և Loss հակառակ դեպքում:
Մուտք
Ելք
HQ CQ HA SJ H10 C9 CK CA HK CJ S10 H7 DJ C6 D9 D7 H8 DQ H9 S6 C7 HJ SK C8 D8 SA DK SQ H6 S8 C10 D10 S7 S9 D6 DA
Loss
 

Constraints

Time limit: 1 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue