fb pixel

Python-ի ներածություն

 • Profound Academy

  • Status
   • 1
    Մուտք և Ելք
   • 2
    Փոփոխականներ և ամբողջ թվեր
   • 3
    Պայմաններ
   • 4
    Ներդրված պայմաններ
   • 5
    Փոփոխականներ և տիպեր
   • 6
    Տողեր
   • 7
    Զանգվածներ
   • 8
    For ցիկլեր
   • 9
    While ցիկլեր
   • 10
    continue, break, while...else
   • 11
    Տողերի և զանգվածների հետ աշխատանք
   • 12
    Ներդրված ցիկլեր
   • 13
    List Comprehension
   • 14
    Tuple-ներ և Set-եր
   • 15
    dict
   • 16
    Ֆունկցիաներ
   • 17
    Ֆունկցիաներ 2
   • 18
    Lambda and higher-order functions
   • 19
    Files

 • Բազմատող զանգվածներ

  Զանգվածի հայտարարությունը կարող է պարունակել մի քանի տող.
  months = ['January', 'February',
  'March', 'April', 'May',
  'June', 'July', 'August',
  'September', 'October', 'November',
  'December']
  months = [
  	'January', 
  	'February',
  	'March', 
  	'April', 
  	'May',
  	'June', 
  	'July', 
  	'August',
  	'September', 
  	'October', 
  	'November',
  	'December',
  ]
  Այս զանգվածների երկու հայտարարություններն էլ ճիշտ են: Պարտադիր չէ, որ բոլոր տարրերը լինեն նույն տողում: Քանի դեռ կա բացվող և փակող փակագծեր [], ամեն ինչ, որը բաժանված է ստորակետերով, համարվում է զանգվածի մաս։ Հայտարարությունը կարող է նույնիսկ ունենալ որոշ դատարկ տողեր կամ մեկնաբանություններ, որոնք անտեսվելու են:
   
  Կրկին զանգվածի յուրաքանչյուր տարր կարելի է դիտարկել որպես սովորական փոփոխական, ինչպես ներկայացված է աջ կողմում: Սա ստեղծում է զանգված 2 տարրից բաղկացած, որոնք կարդում են մուտքային տվյալները:
  l = [
  	int(input()),
  	int(input()),
  ]
   

  Առաջադրանք

  Ստեղծեք 8 թվերից բաղկացած զանգված, որոնք կարդում են օգտվողի մուտքագրված տվյալները: Բազմապատկեք այդ արժեքները 2-ով և ելքում տպեք զանգվածը:
  Մուտք
  Ելք
  0 4 1 3 9 -2 4 -5
  [0, 8, 2, 6, 18, -4, 8, -10]
   
  To check your solution you need to sign in
  Sign in to continue