Python-ի ներածություն

Հավասար թվերի քանակը

Տրված է 3 թիվ, մեր խնդիրն է որոշել, թե դրանցից քանիսն են հավասար:
  • Եթե բոլոր 3-ը հավասար են, ծրագիրը պետք է տպի 3:
  • Եթե դրանցից երկուսը հավասար են, իսկ մեկը տարբեր է, ծրագիրը պետք է տպի 2:
  • Եթե բոլոր թվերը տարբեր են, ծրագիրը պետք է տպի 1:
Մուտք
Ելք
4 3 3
2
10 1 0
1
Հուշում. կարող եք օգտագործել համեմատության օպերատորների անցումային (transitive) հատկությունը։
 

Constraints

Time limit: 1 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue