Python-ի ներածություն

Եկամուտ և ծախսեր

Դուք որոշել եք հետևել ձեր ծախսերին և եկամուտներին այս ամսվա ընթացքում: Դուք գրանցել եք բոլոր ծախսերը expenses.txt ֆայլում՝ յուրաքանչյուրը առանձին տողում, միաժամանակ հետևելով եկամուտներին income.txt ֆայլում՝ նույն ձևաչափով:
Այժմ դուք կուզենայիք իմանալ՝ ծախսել եք ավելին, քան վաստակել եք, թե մնացել եք բյուջեի սահմաններում:
Ծրագիրը պետք է տպի Great, you've stayed within the limits! եթե ծախսերը չեն գերազանցում եկամուտները, և We need to cut the spending the next month հակառակ դեպքում։
expenses.txt
income.txt
Ելք
200 300
100 400 500
Great, you've stayed within the limits!
 

Constraints

Time limit: 1 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue