Python-ի ներածություն

Լավ թվեր

Լավ թվեր են համարվում այն թվերը, որոնք եռանիշ չեն և բաժանվում են 7-ի և 23-ի:
Մուտքում տրված է թիվ, տպեք Yes, եթե թիվը լավ թիվ է և No հակառակ դեպքում:
Մուտք
Ելք
1610
Yes
7
No
 

Constraints

Time limit: 1 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue