Python-ի ներածություն

Ներդրված if

Պայմանները կարող են պարունակել կամայական կոդի բլոկ, որը կարող է պարունակել print հրաման, կարող է պարունակել փոփոխականներին արժեքի վերագրում և նույնիսկ կարող է պարունակել այլ if/else բլոկներ:
if name == 'Anna':
	print('Hello, Anna')
	salary = 1000
	if not 18 <= age <= 30:
		print('You are not Anna, stop lying')
		salary = -1
else:
	if name == 'Bob':
		print('How are you doing, Bob?')
		salary = 900
	else:
		print('I probably do not know you...')
Սա մի օրինակ է, թե ինչպես կարելի է գրել ներդրված պայմաններ: Դրանք կարող են լինել ավելի խորը։
if a:
	...
else:
	if b:
		...
	else:
		if c:
			if d:
				...
			else:
				...
Այսպիսով, կոդի բլոկները կտրված են 4 բացատներով, և if-ի պարունակությունը հայտնվում է հայտարարության «ներսում»: if/else-ի պարունակությունը կարող է նաև պարունակել այլ if/else արտահայտություններ:
 

Առաջադրանք

Գրեք ծրագիր, որը մուտքում կունենա անուն, և եթե անունը Alice է, այն կողջունի Hey there! տեքստով, հակառակ դեպքում, այն կտպի I don't know you։ Ծրագիրը պետք է նաև կարդա Ալիսի ուզած աշխատավարձը և պետք է տպի Sounds good, եթե աշխատավարձը ցածր է 10000-ից, հակառակ դեպքում` Let's discuss this a little։
Մուտք
Ելք
Alice 20000
Hey there! Let's discuss this a little
Bob 20000
I don't know you
 

Constraints

Time limit: 1 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue