fb pixel

Python-ի ներածություն

 • Profound Academy

  • Status
   • 1
    Մուտք և Ելք
   • 2
    Փոփոխականներ և ամբողջ թվեր
   • 3
    Պայմաններ
   • 4
    Ներդրված պայմաններ
   • 5
    Փոփոխականներ և տիպեր
   • 6
    Տողեր
   • 7
    Զանգվածներ
   • 8
    For ցիկլեր
   • 9
    While ցիկլեր
   • 10
    continue, break, while...else
   • 11
    Տողերի և զանգվածների հետ աշխատանք
   • 12
    Ներդրված ցիկլեր
   • 13
    List Comprehension
   • 14
    Tuple-ներ և Set-եր
   • 15
    dict
   • 16
    Ֆունկցիաներ
   • 17
    Ֆունկցիաներ 2
   • 18
    Lambda and higher-order functions
   • 19
    Files

 • Ներդրված if

  Պայմանները կարող են պարունակել կամայական կոդի բլոկ, որը կարող է պարունակել print հրաման, կարող է պարունակել փոփոխականներին արժեքի վերագրում և նույնիսկ կարող է պարունակել այլ if/else բլոկներ:
  if name == 'Anna':
  	print('Hello, Anna')
  	salary = 1000
  	if not 18 <= age <= 30:
  		print('You are not Anna, stop lying')
  		salary = -1
  else:
  	if name == 'Bob':
  		print('How are you doing, Bob?')
  		salary = 900
  	else:
  		print('I probably do not know you...')
  Սա մի օրինակ է, թե ինչպես կարելի է գրել ներդրված պայմաններ: Դրանք կարող են լինել ավելի խորը։
  if a:
  	...
  else:
  	if b:
  		...
  	else:
  		if c:
  			if d:
  				...
  			else:
  				...
  Այսպիսով, կոդի բլոկները կտրված են 4 բացատներով, և if-ի պարունակությունը հայտնվում է հայտարարության «ներսում»: if/else-ի պարունակությունը կարող է նաև պարունակել այլ if/else արտահայտություններ:
   

  Առաջադրանք

  Գրեք ծրագիր, որը մուտքում կունենա անուն, և եթե անունը Alice է, այն կողջունի Hey there! տեքստով, հակառակ դեպքում, այն կտպի I don't know you։ Ծրագիրը պետք է նաև կարդա Ալիսի ուզած աշխատավարձը և պետք է տպի Sounds good, եթե աշխատավարձը ցածր է 10000-ից, հակառակ դեպքում` Let's discuss this a little։
  Մուտք
  Ելք
  Alice 20000
  Hey there! Let's discuss this a little
  Bob 20000
  I don't know you
   
  To check your solution you need to sign in
  Sign in to continue