fb pixel

Python-ի ներածություն

 • Profound Academy

  • Status
   • 1
    Մուտք և Ելք
   • 2
    Փոփոխականներ և ամբողջ թվեր
   • 3
    Պայմաններ
   • 4
    Ներդրված պայմաններ
   • 5
    Փոփոխականներ և տիպեր
   • 6
    Տողեր
   • 7
    Զանգվածներ
   • 8
    For ցիկլեր
   • 9
    While ցիկլեր
   • 10
    continue, break, while...else
   • 11
    Տողերի և զանգվածների հետ աշխատանք
   • 12
    Ներդրված ցիկլեր
   • 13
    List Comprehension
   • 14
    Tuple-ներ և Set-եր
   • 15
    dict
   • 16
    Ֆունկցիաներ
   • 17
    Ֆունկցիաներ 2
   • 18
    Lambda and higher-order functions
   • 19
    Files

 • Ամսվա անունը

  Ընկերության գրառումները պարունակում են բազմաթիվ փաստաթղթեր՝ որոնց վրա նշված են ամսաթվեր: Ամսաթվերը ներկայացված են թվերով. 1-ը January (հունվար), 2-ը February (փետրվար), ..., 12-ը December (դեկտեմբեր):
  Մենեջերների համար իսկապես դժվար է թվեր կարդալը, ուստի նրանք խնդրում են ձեզ գրել ծրագիր, որը թվերը կվերածի ամսվա անունների:
  Ծրագիրը մուտքում պետք է ստանա մեկ թիվ՝ ամսվա համարը և ելքում տպի ամսվա անունը: Եթե մուտքում տրված թիվը գտնվում է [1; 12] միջակայքից դուրս, ծրագիրը պետք է տպի Wrong input:
  Մոտք
  Ելք
  1
  January
  -1
  Wrong input
   
  To check your solution you need to sign in
  Sign in to continue