Python-ի ներածություն

Ֆակտորիալներ

Փոփոխեք հետևյալ ֆունկցիան՝ դրան փոխանցված բոլոր թվերի համար ֆակտորյալների ցանկը վերադարձնելու համար: Դուք պետք է սահմանեք ներդրված ֆունկցիա factorial(n), որը կհաշվի ֆակտորիալը տվյալ n թվի համար: Որպես հիշեցում, n-ի ֆակտորիալը n-ից առաջ բոլոր բնական թվերի արտադրյալն է.
def factorials(*numbers):
	def factorial(n):
		...
	
	# Create a list of factorials here
	return res
 

Constraints

Time limit: 1 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue