Python-ի ներածություն

Թվերի մեդիանը

Մեդիանը աճման կարգով տեսակավորված ցանկի մեջտեղում գտնվող տարրն է: Այսպիսով, եթե կան 3 թվեր a, b, c, և դրանք դասավորված են (a ≤ b ≤ c), ապա դրանց մեջտեղինը b-ն է (մեդիանը b-ն է):
Տրված է 3 պատահական թիվ, ձեր խնդիրն է որոշել մեդիանը:
Մուտք
Ելք
3 1 4
3
-4 0 -8
-4
 

Constraints

Time limit: 1 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue